Công trình gốm mosaic tại Công viên Lạc Hồng - Kỳ Sơn - Hòa Bình
05/11/2019 16:46

Công trình gốm mosaic tại Công viên Lạc Hồng - Kỳ Sơn - Hòa Bình

Công trình gốm mosaic tại Công viên Lạc Hồng - Kỳ Sơn - Hòa Bình Công trình gốm mosaic tại Công viên Lạc Hồng - Kỳ Sơn - Hòa Bình

 

Công trình gốm mosaic tại Công viên Lạc Hồng - Kỳ Sơn - Hòa Bình

 

Công trình gốm mosaic tại Công viên Lạc Hồng - Kỳ Sơn - Hòa Bình

 

Công trình gốm mosaic tại Công viên Lạc Hồng - Kỳ Sơn - Hòa Bình

 

Công trình gốm mosaic tại Công viên Lạc Hồng - Kỳ Sơn - Hòa Bình

 

Công trình gốm mosaic tại Công viên Lạc Hồng - Kỳ Sơn - Hòa Bình

 

Công trình gốm mosaic tại Công viên Lạc Hồng - Kỳ Sơn - Hòa Bình